Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » bi bilgisayar ekipman için seçme


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » bi bilgisayar ekipman için seçme


Gates, haberler Kalem Tabanlý Bilgisayar
Microsoft Baþkaný Bill Gates bir sonraki donaným çözümü, adlý bir kalem-bilgisayar tablet ölçekli bilgisayar kodu, þaþýrtýcý yeterli, Tablet PC sunmak için Comdex kullanýlýr.

Bİ BİLGİSAYAR EKİPMAN İCİN SECME: Gates, haberler Kalem Tabanlý Bilgisayar R. Krause - Temmuz 5, 2013 Read Comments Gates, haberler Kalem Tabanlý Bilgisayar R.         Krause          - Kasim         15, 2000 Etkinlik         Özet Kasým         13, 2000                Microsoft Baþkaný Bill Gates açýklayacak Comdex açýlýþýndaki konuþmasýnda kullanýlan         bir kavram kanýtý sistemi Microsoft, Tablet PC olarak adlandýrýyor. Tablet         iki
05.07.2013 16:55:00

BI Pazar Konsolidasyon Kristal-Açýkçasý uyarýldýðýnda Has Been?
Iþ zekasý pazarýnda satýn almalar son dalgasý, özellikle Kristal, Brio Hyperion tarafýndan satýn, Ýþ Nesne satýn almasýyla ile iþaretlenmiþ ve Çevik bir en getirin satýn alma, ERP pazarýnda azgýn konsolidasyon, ilk altýnda yatan nedenlerle benzerlik olsa da Bir o basit deðildir.

Bİ BİLGİSAYAR EKİPMAN İCİN SECME: BI Pazar Konsolidasyon Kristal-Açýkçasý uyarýldýðýnda Has Been? BI Pazar Konsolidasyon Kristal-Açýkçasý uyarýldýðýnda Has Been? P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti   ERP bir doðrudan taraf içinde savaþ iþaretlenmiþ Haziran çýlgýnca ilk haftasý   alaný, biraz Temmuz ayýnýn ikinci yarýsýnda tekrar gibi görünüyor, ama   iþ zekasý (BI) pazarýnda bu kez. Aþaðýdaki satýn almalar   açýklandý:     Business Objects Crystal Decisions
05.07.2013 19:35:00

Kurumsal Yazýlým Satýcýlarý BI Yaklaþýmlar
Iþ zekasý ihtiyacý (BI) tüm kurumsal yazýlým kullanýcýlar için gerçek. Bu bile kendi kurumsal yazýlým sisteminden gereken bilgileri ve daha fazlasýný istiyoruz kiþiler olsun hisseden bir kullanýcý bulmak için nadirdir. Ihtiyacý sadece rapor deðil, onlar iþ izleme, analiz, þeyler oluyor neden bir anlayýþ gerekir. Onlar taný araçlarý gerekir.

Bİ BİLGİSAYAR EKİPMAN İCİN SECME: Kurumsal Yazýlým Satýcýlarý BI Yaklaþýmlar bpm paketi , faaliyet , faaliyet monitör , iþ aktivitesi izleme , iþ aktivitesi izleme yazýlýmý , iþ aktivitesi izleme araçlarý , iþ analitiði , kurumsal entegrasyon , iþ zekasý iþ zekasý ve analitik , iþ zekasý uygulamasý , iþ zekasý ERP , iþ zekasý yönetimi , iþ zekasý pazarý , iþ zekasý raporlama , iþ zekasý gereksinimleri , iþ zekasý yazýlým iþ zekasý çözümleri , iþ zekasý stratejisi , iþ zekasý paketi , iþ
05.07.2013 19:35:00

HP Deskjet, LaserJet, Photosmart, OmniBook, Jornada, kurumsal masaüstü bilgisayar ve JetDirect Bölümleri Bluetooth Destek
HP ürün sunumlarýný geniþ bir diziye Bluetooth teknolojisi eyleme ve uygulayarak yol açmaktadýr.

Bİ BİLGİSAYAR EKİPMAN İCİN SECME: OmniBook, Jornada, kurumsal masaüstü bilgisayar ve JetDirect Bölümleri Bluetooth Destek P. Hayes - Temmuz 5, 2013 Read Comments HP Deskjet, LaserJet, Photosmart, OmniBook, Jornada, kurumsal masaüstü bilgisayar         ve Bluetooth Destek Bölümleri JetDirect          S.         Hayes          - Mayýs         17, 2000 Etkinlik         Özet         Hewlett-Packard Company bu baský geliþmesine öncülük edeceðini söyledi
05.07.2013 16:34:00

So What: Sizin Konumlandýrma Stratejisi Büyük Testi
Sormak için baþarýsýz

Bİ BİLGİSAYAR EKİPMAN İCİN SECME: ilk ve en eksiksiz BI platformu olduðu iddia her iki tanýttý yeni yazýlým. Geç Kimler Know Güç iddialarýn Bu koro uyuyan bir dev SAS Institute dikkatini uyandýrdý. BI uzayda Bu eski ve satýcýlarýn çoðu aðýrbaþlý kendi tren kayýp iki iþadamý tasvir bir reklam ile geri çekilmiþ ve bir alt baþlýk vardý Know Güç. Diðer BI satýcýlarý çok geç geldi neden. Ben reklam okumak yolu, SAS liderliðini devam ederken SAS, Cognos ve Hyperion, sonunda kendi BI yaklaþýmlar
05.07.2013 23:49:00

Çaðdaþ Ýþ Zekasý ve onun Ana Bileþenleri
Ýþ zekasý (BI) bir þirket karar verme için kurumsal veri iþlemek için izin vererek stratejik planlama sürecinde önemli bir rol oynamaktadýr aletler ve sistemler temsil eder. Ama BI temel bileþenleri tam olarak nelerdir?

Bİ BİLGİSAYAR EKİPMAN İCİN SECME: için daha önemli. var BI kullanýcýlarý yeteneði, özü birleþtirmek, deðiþtirmek, ve kurumsal uygulamalar için diðer yaklaþýmlar mümkün olmayan yöntemlerle verileri analiz verir. BI da kullanýcýlarýn müþteri iliþkileri yönetimi gibi farklý organizasyon sistemleri içinde veri alt kümeleri, istismar saðlar (CRM), kurumsal kaynak planlamasý (ERP), finans ve insan kaynaklarý (HR), tek bir görünüm yaratmak için organizasyon verileri çeþitli boyutlarý birleþtirmek.
05.07.2013 23:50:00

Bir CMMS Sistemi Seçme
Piyasada birçok CMMS ve MRO sistemleri, havayollarý ya da tamir atölyeleri için faydalar getirebilir belirli özelliklere sahip her biri vardýr. Bir havayolu ihtiyaçlarýna sonuçta en iyi sistem seçecektir objektif kurulmasýna yardýmcý süreci ile tanýmlanmalýdýr.

Bİ BİLGİSAYAR EKİPMAN İCİN SECME: Þu anda, sistemleri mobil bilgisayar bir havayolu yararlanabilir nasýl daha fazla odaklanmak. Örneðin, hangar için otomatik veri toplama sisteminin uygulanmasýndan sorumlu ekibi ile çalýþýyordu, biz onlar yakýn onlar üzerinde çalýþtýðýnýz uçak için gerekli bilgilere sahip olacak kadar teknisyenleri için sistem kullanýlabilir hale düþündü. Bu odaklanma, bakým veriler oluþturulan ayný gün sahip olarak önemli faydalar getirdi. Tabii ki, bu süreç bize uçak etrafýnda hangar
05.07.2013 23:49:00

Að Geçidi, Dell Planý Windows ücretsiz Aletleri
Az veya hiç Microsoft yazýlým üzerinde çalýþan - Að Geçidi, Dell ve diðerleri masaüstü 'Ýnternet aletleri' planlýyoruz.

Bİ BİLGİSAYAR EKİPMAN İCİN SECME: olmak üzere büyük kiþisel bilgisayar üreticileri,,   sessizce Microsoft Corp s Windows kullanmaz ürünlerin bir dalga üzerinde çalýþýyoruz   PC iþletim sistemi, yazýlým devi pazar gücünün kaynaðý.   önümüzdeki yýlýn baþlarýnda bekleniyor masaüstü makineleri, öncelikle dizayn edilecektir   internette sörf ve çok Microsoft un çalýþan standart PC ler altýnda ücretlendirilecektir   Windows 98 iþletim yazýlým, sanayi yöneticileri dedi. Bu   Ýnternet bilgisa
28.06.2013 21:06:00

FRx daha birçoðu Genel Defterler Membran TeyakkuzdaBölüm Üç: Pazar Etki devam
Tüm Microsoft BI ürün stratejisi içinde bir ana ayaðý olmak için FRx için bir fýrsat olsa da, henüz entegre BI çözüm kümesine ürün planlarý rehberlik edecek genel bir uyumlu CPM / BI strateji veya mimari yoktur.

Bİ BİLGİSAYAR EKİPMAN İCİN SECME: finans departmaný ile sýnýrlý, BI / analitik, uzun bölümler arasýnda geniþletilmiþ ve þimdi bile müþteriler, tedarikçiler ve firma dýþýnda ortaklarýnýn ihtiyaçlarýný ele, BI yardýmcý olabilir herhangi bir bölümü anlamak ve daha iyi müþterilerine hizmet olduðunu verdi daha iyi mali sonuçlara yol dönmelidir. Þirketler müþteriler, ürünler ve çalýþanlarla ilgili verilerin büyük miktarda depolama usta haline gelmiþtir. Böylece kurumsal ve ötesinde deðerli bilgiler �
05.07.2013 19:35:00

Corel ve PC Chips Linux Toplu Masaüstü Daðýtým Hýzlandýrmak için
Corel Corporation bugün þirketlerin PC Chips grup tarafýndan dünya çapýnda sevk her bilgisayarda anakart ile birlikte olan Linux iþletim sistemi, Corel (r) Linux (r), göreceksiniz ilk büyük Linux (r) OEM ittifak duyurdu.

Bİ BİLGİSAYAR EKİPMAN İCİN SECME: bilgisayar að hizmetleri , bilgisayar eðitim kursu , sunucu fason , sunucu barýndýrma saðlayýcýlarý , web sunucularý hizmet saðlayýcýlarý yönetilen barýndýrma , satýn ofis yazýlýmý , bilgisayar eðitim materyalleri , uygulama daðýtým yazýlým , ana sunucu , bilgisayar aðý servisi , hosting veri merkezleri , daðýtmak yazýlým /> Corel ve PC Chips Linux Toplu Masaüstü Daðýtým Hýzlandýrmak için R. Krause - Haziran 28, 2013 Read Comments Etkinlik   Özet   1 Kasým
28.06.2013 21:06:00

ÖTV Ýþ Zekasý içine Geniþletiyor
ÖTV, süreç sanayi önde gelen tedarikçisi, Ýþ Zekasý (BI) içerecek þekilde ayarlanmýþ kendi iProcess.SCT ürün geniþletmiþtir.

Bİ BİLGİSAYAR EKİPMAN İCİN SECME:         temel iþlem olduðunu (çok BI uygulamalarý gibi) deðer         veya planlama sistemi önemli ölçüde artan hem de artmýþtýr         eriþilebilirlik ve verilerin organizasyonu. Pazar         Darbe Eðilimler         BI pazarda önceden paketlenmiþ, out-of-the-box çözümler dahil olan         Kullanýcý kuruluþlar oluþturmak için gerekli araç kitleri uzak alýr kendi         Kendi entegrasyon ve son kullanýcý çözüm.
05.07.2013 18:50:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V W Y Z Others