Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » bilgisayar donan m üzerinde i zekas ara t rmalar


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » bilgisayar donan m üzerinde i zekas ara t rmalar


Ýþ Zekasý Bayiler
Þu an sadece eðlence iþ zekasý (BI) liderleri üstün analitik ve planlama yeteneklerinin avantajý sunuyoruz, ancak, kurumsal kaynak planlamasý (ERP) satýcýlarý analitik yetenekleri ve eriþilebilirlik geliþiyordu.

BİLGİSAYAR DONAN M UZERİNDE İ ZEKAS ARA T RMALAR: Toplama Rota gider Geac Bilgisayarlar eski mali analiz saðlayýcýsý 2003 satýn Comshare Geac MPC sonuçlandý / strong. Geac MPC CFO için dinamik planlama ve analiz destekler ve gerçeðin tek bir sürümünü amacý ve hiçbir sürpriz ile organizasyon boyunca görünürlüðünü artýrýr tek ve entegre bir CPM sunuyor. Raðmen Hyperion ve Cognos Oracle ile finansal planlama ve bütçeleme tartýþmasýz lider vardýr (eski PeopleSoft Kurumsal Performans Yönetimi de dahil olmak üzere ürün)
05.07.2013 23:49:00

Ne Gerçekten Ýþ Zekasý Sürüþ?
Iþ zekasý artan harcamalar için verilen tipik açýklamalar, hükümet düzenlemeleri toplantý bilgi yüklemesi yönetmek, kurumsal hedefleri izleme ve rekabetçi tepki geliþtirmek, içerir. Ancak, ihtiyaçtan BI kaynaklanýyor için daha derin bir sürücü bir iþ piyasa deðeri altýnda yatan maddi olmayan duran varlýklar ölçmek için.

BİLGİSAYAR DONAN M UZERİNDE İ ZEKAS ARA T RMALAR: Iþ zekasý , BI , rekabetçi yanýt , ölçümleri , karlýlýk , büyüme , riski , net bugünkü deðeri , karnesi , kurumsal strateji , deðerleme , TKY , Altý Sigma , yalýn üretim , panolarý , Christopher Kenton , Cymbic , Brand Finance , Jonathan Knowles.
05.07.2013 19:35:00

Biomet, Inc Ýþ Zekasý Baþarý
Biomet, satýþ bilgileri için dünya çapýnda ihtiyaç desteklemek için gerekli ortopedik týbbi ürünleri üreticisi.

BİLGİSAYAR DONAN M UZERİNDE İ ZEKAS ARA T RMALAR: Erp sistemi , iþ zekasý , jd edwards as400 , açýk kaynak kodlu bi , web raporlar , ERP ürünleri , bi yazýlým , açýk kaynak bi araçlarý , talep erp , ortopedik cihazlar , çözümleri raporlama , veritabaný raporlama yazýlýmý , erp yazýlým þirketleri , ortopedik implantlar , web tabanlý raporlama , OBIEE eðitim , bi raporlama araçlarý , bi raporlama < ;> ad hoc raporlama araçlarý , ERP karþýlaþtýrma , bi raporlarý , raporlama araçlarý , rapor jeneratör , raporu net , Web raporlama.
05.07.2013 18:50:00

Ýþ Zekasý Durum Raporu
Daha fazla iþ þeffaflýk için hükümet görev körüklediði, iþ zekasý ERP sistemlerinden bilgileri ayýklamak için ortaya çýkmýþtýr. BI nasýl ortaya çýkmýþtýr? Onu çevreleyen terminoloji ne anlama geliyor ve iþlerin bugünkü durumu nedir?

BİLGİSAYAR DONAN M UZERİNDE İ ZEKAS ARA T RMALAR: iliþkileri yönetimi (CRM) saklanýr bilgisayar kullanýcý isteklerine hemen yanýt bilgisayar iþleme türüdür (OLTP) sistemi, bir online iþlem olarak adlandýrýlýr ne. Her istek bu envanter makbuz veya bir müþteri sipariþ olarak ayrý bir olay, bir bilgisayar kaydýdýr bir iþlem olarak kabul edilir. Diðer bir deyiþle, bir iþlem, bir ya hep ya hiç bir þekilde tamamlanmasý gereken iki veya daha fazla veritabaný güncellemeleri bir dizi gerektirir. Iþlem karþý istek bir toplu tek bir
05.07.2013 23:49:00

I-Etki Müþteri Tutma tahmin!
Daha fazla, piyasa bir CRM veya ERP uygulamasýnýn müþteri davranýþlarýný tahmin ve iþletmelerin müþteri satýn alma, tutma ve çapraz satýþ programlarýnýn etkinliðini artýrmak için iþletmelerin sayýsýz kullanýlabilir analiz içeren istiyor. Bu sýfýrdan bu iþlevselliði geliþtirmek için pahalý bir iþlemdir. I-Etki teklif gibi Bayiler uygulama saðlayýcýlarý bir kýsayol fýrsatý paketlenmiþ.

BİLGİSAYAR DONAN M UZERİNDE İ ZEKAS ARA T RMALAR: Crm sadakat , CRM yönetimi , müþteri þirketin , müþteri deneyimi yönetimi , müþteri sadakati , müþteri sadakati ve tutma , müþteri sadakati taným , müþteri sadakati yazýlým , müþteri iliþkileri yönetimi , müþteri iliþkileri , müþteri iliþkileri yönetimi çözümü , müþteri iliþkileri yönetimi çözümleri , müþteri iliþkileri pazarlama , müþteri araþtýrmasý , müþteri tutma , müþteri tutma yönetimi < > müþteri tutma stratejileri , müþteri memnuniyeti sadakati , müþteri memnuniyeti ölçüm , müþteri hizmetleri yazýlým , müþteri deðeri , müþteri sadakat , i-etkisi , geliþtirmek .
05.07.2013 19:35:00

Lipstream Kana için Speaks
Lipstream, Excite için sesli etkin sohbet saðlayan þirket, ayný zamanda eCRM satýcýlara IP yazýlým üzerinden ses saðlar. Kana en son ilan CRM müþterisidir. Kana ses e-ticaret siteleri müþterilerine konuþmak için bir yol saðlamak için kendi RealTime sunan saðladý.

BİLGİSAYAR DONAN M UZERİNDE İ ZEKAS ARA T RMALAR:         mikrofonlar ve fiþ onlara bilgisayarlara. Bu tahminler Lipstream         Tüketici kullanýmý için satýn bilgisayarlarýn% 60 bir mikrofon ile geldi, ama         aslýnda takýlý olan bu tüketicilerin yüzde kaçýnýn bilinmemektedir         Ayrýca in e-ticaret içinde VoIP kullanýmýný satýþ temsilcileri gerektirir.         Birçok þirket VoIP ürünleri uygulamak için teknolojik yeteneðine sahip         ama bir VoIP özellikli
05.07.2013 16:45:00

Deðiþim Harekete
Ýnsanlarýn deðiþime direnç olduðunu haber deðil. Eylemsizlik, evrenin kurallarýndan biri, insanlar hem de nesneler için de geçerlidir. Performansýný artýrmak isteyen pek çok kuruluþ, insanlar tarafýndan sunulacak direnç miktarýný altýnda-tahmin edilerek ayrýlmak geldi. Bu makale dikkate deðiþtirmek için direnç alýr deðiþim harekete bir yöntem sunuyor.

BİLGİSAYAR DONAN M UZERİNDE İ ZEKAS ARA T RMALAR:
05.07.2013 19:35:00

SAP Tedarik Zinciri Yönetimi Araçlarý Highlights
Geçen hafta e-Ýþ Conference & Expo'da, SAP AG tedarik zinciri yönetimi uygulamasý, Ýleri Planlama ve Optimizasyon (APO) üzerinde katýlýmcý güncellendi.

BİLGİSAYAR DONAN M UZERİNDE İ ZEKAS ARA T RMALAR: Ileri planlayýcýsý ve iyileþtirici , geliþmiþ planlama , geliþmiþ planlama ve optimizasyon , geliþmiþ planlama ve programlama , geliþmiþ planlama ve planlama yazýlýmý , geliþmiþ planlama optimizasyonu , geliþmiþ planlama optimizer , geliþmiþ planlama zamanlama , geliþmiþ planlama planlama yazýlýmý , geliþmiþ planlama yazýlýmý , geliþmiþ planlama sistemi , geliþmiþ planlama sistemleri , aps uygulama , aps çözüm , kapasite planlama yazýlýmý , talep tahmini < > talep yönetimi , talep planlayýcýsý , talep planlamasý , talep planlamasý ve tahmini , talep planlamasý taným , .
05.07.2013 16:23:00

, On-demand Bilgi Veri Gerçek Zamanlý Kavuþturulmasý: Çaðdaþ Ýþ Zekasý Araçlarý
Daðýnýk bilgilere anýnda eriþim için talep kurumsal iþ zekasý araçlarý ve süitler sunan satýcýlar tarafýndan karþýlanmaktadýr. Portlet standardizasyon, kurumsal bilgi entegrasyonu ve kurumsal performans yönetimi önerilen çözümler arasýnda yer alýyor, ama gerçekten gerçek zamanlý bilgi teslim mi?

BİLGİSAYAR DONAN M UZERİNDE İ ZEKAS ARA T RMALAR: Iþ zekasý , baðýmsýz yazýlým satýcýlarý , sadece eðlence satýcýlarý , Web tabanlý kullanýcý arayüzleri , portal , Web hizmetleri , veri ambarý , kurumsal kaynak planlamasý , kurumsal bilgi entegrasyonu , kurumsal uygulamamýzla entegrasyonu , veritabaný yönetim sistemi , on-demand iþ zekasý , ERP , BI , kurumsal performans yönetimi , ölçümleri , anahtar performans göstergeleri.
05.07.2013 23:49:00

Üretim Atýk ortadan kaldýrýn Yalýn Araçlar ve Uygulamalarý
Yalýn üretim araçlarý ve uygulamalarý bir dizi uzun üretim atýklarý azaltmak için kullanýlmýþtýr. Bu beþ S'nin, görsel kontroller, standart iþ, hata prova, toplam verimli bakým, hücresel üretim, tek haneli kurulum, sistem çekme, sýralama, faaliyet tabanlý maliyetleme ve üretim tesviye içerir.

BİLGİSAYAR DONAN M UZERİNDE İ ZEKAS ARA T RMALAR: ýþýklarý, sinyal oluþturulan bir bilgisayar yazýlým için katta boþ kareler, hareket, üretim veya malzeme veya genellikle sabit bir boyutta kutularý düzenlenen bileþenleri temini tetikler. Amaç stok kontrolü artýrmak ve sistemde kanbanlarýn sayýsýna göre envanter ve çalýþma seviyesini kontrol ederek üretim çevrim süreleri kýsaltmak olduðunu. Zamanla ve süreç iyileþtirmeleri, kanban bileþenleri miktarý ile bin azaltýlabilir veya on-the-fly, gerektiði gibi. , dinamik
05.07.2013 23:49:00

Ürün Not: Aras Yenilikçi
Aras Yenilikçi, bir PLM çözümü, PLM pazarda mevcut tek kurumsal açýk kaynaklý bir çözümdür. Bu çözüm neler sunabileceði öðrenmek için bu ürünü notu okuyun. Aras Yenilikçi PLM piyasada bulunan tek kurumsal açýk kaynaklý bir çözümdür. Bu ürün not güçlü ve çözümü vardýr ve satýcý ve potansiyel kullanýcýlarý için öneriler yapar zorluklarý analiz eder.

BİLGİSAYAR DONAN M UZERİNDE İ ZEKAS ARA T RMALAR: süreç yönetimi • Mekanik bilgisayar destekli tasarým (CAD) entegrasyonlarý: CATIA, NX, Pro / E, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ve diðerleri • Elektronik tasarým otomasyonu (EDA) entegrasyonlar: Allegro, Altium, OrCAD, yastýklarý, DxDesigner / DxDatabook, Zuken, ve diðerleri Aras pazarlar baþta havacýlýk ve savunma, otomotiv, endüstriyel ekipmanlar, yüksek teknoloji / elektronik, tüketim mallarý ve ilaç / týbbi cihazlar da dahil olmak üzere ayrýk imalat sektöründe
05.07.2013 23:50:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V W Y Z Others