Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » iki yuksek teknoloji bile enleri icin kar la t rma


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » iki yuksek teknoloji bile enleri icin kar la t rma


ÝK Teknoloji Top 5 Trendler
ÝK teknoloji Durgunluk ya da deðil, yenilik insanlarýn çalýþma büyümeye deðiþtiren devam ediyor. Birçok yeni çözümler olsa da, burada önümüzdeki yýl daha fazla görmek olacak birkaçýdýr.

İKİ YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN KAR LA T RMA: üzerinde korumak istiyorsanýz, mevcut iki dýþ kaynak seçenek genellikle vardýr. Sen seçebilirsiniz ÝK görevleri dýþ kaynak, veya iç personeli tarafýndan ele alýnamaz iyileþtirmeler gerektiren alanlar dýþýnda sözleþme. en son yönetim gereksinimleri, eðilimleri, ve en iyi uygulamalarý ayak uydurarak arasýnda , bugünün ÝK yöneticileri zaten tabaklarda yeterli. Dýþ Kaynak Kullanýmý geleneksel (ve bazen geleneksel olmayan) ÝK fonksiyonlarý daha stratejik bir çaba için zaman
05.07.2013 23:50:00

Sagent Teknoloji Güçlü Büyüme Raporu
Ýþ Tel - 21 Ekim 1999 - sagent Technology, Inc (NASDAQ: SGNT) 30 Eylül 1999 tarihinde sona ermiþ üçüncü çeyreðine iliþkin mali sonuçlarýný açýkladý. Çeyrek için gelir 1998 yýlý üçüncü çeyreðinde ayýnda 4,6 milyon, 10,0 milyon ABD Dolarý% 117 arttý. 1999 dokuz aylýk net dönem zararý geçen yýlýn ayný dönemine dolar 11,7 milyon net zarar ile karþýlaþtýrýldýðýnda, 970.000 $ idi.

İKİ YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN KAR LA T RMA: lisans gelirleri 1999 yýlýnýn ikinci çeyreðinden itibaren sýrayla 1998 yýlýnýn üçüncü çeyreðinde yýlýnda 2,9 milyon ve% 47, 7.300.000 $ ile 149% arttý. Ken Gardner, sagent baþkaný ve CEO su Bizim gelirleri bir önceki yýlýn ayný dönemine kýyasla% 100 ün tarafýndan her çeyrekte arttý ve biz sagent ürünleri nakliye baþlamasýndan bu yana on bir çeyrek her biri için sýrayla büyüdü belirtti. Bu karlýlýk ulaþmak çeyrek sagent için önemli bir kilometre taþý temsil
05.07.2013 16:18:00

Brio Teknoloji ETL Pazar girer
Brio Teknolojisi (Nasdaq: Bryo) bugün Brio.Impact 4.0, gelir optimizasyonu için özel olarak tasarlanmýþ endüstrinin ilk analitik uygulamasýnýn bir versiyonu duyurdu. Hemen kullanýlabilir, Brio.Impact 4.0 entegre ayýklama, dönüþtürme ve yükleme (ETL) özelliði içerir.

İKİ YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN KAR LA T RMA: Mimari olay güdümlü , tanÛmlÛ katman , daðýtýlan katman , eai katman , entegrasyon katman , bu katman , orta eþya , katman , katman uygulama , katman uygulamalar , katman mimarisi , katman faydalarý , katman tanýmlanmýþ , katman taným , katman tasarlanmýþ , katman çerçeve , katman genel bakýþ , katman ürünlerini , katman hizmetleri , katman yazýlým , katman çözüm , katman çözümleri , katman standartlarý , katman desteði , katman sistemleri , katman teknolojileri , katman teknolojisi , midleware , açýk ara katman < ;> açýk kaynak katman , ne katman , neden katman .
05.07.2013 16:18:00

PWC ile Aspen Teknoloji Ýþaretler Paktý
Aspen Technology, Inc son zamanlarda ERP baðlantý Aspen süreç simülasyon, kontrol ve tedarik zinciri yönetimi uygulamalarý yardýmcý olacaktýr PricewaterhouseCoopers LLP ile stratejik bir ittifak duyurdu.

İKİ YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN KAR LA T RMA: ittifaklar aramak için mantýklý   iki nedenden dolayý firmalarýn danýþmanlýk. Big olduðu gibi ilk, üst düzey firmalar   Beþ çok sunabileceði küçük firmalar olamaz: büyük, farklý müþteri bazlar;   büyük sermaye finansmaný giriþimleri ve sponsorluk için rezervleri ve iyi geliþmiþ,   iþbirliði için potansiyelini artýrmak satýcýlarýnýn küresel aðlar. Ýkinci olarak,   Bu kaynaðý baþarýlý olmak için planlar halinde Aspen bu iliþkileri geliþtirmek
05.07.2013 16:23:00

Microsoft 64-bit Ýþlemciler Karþý bir þey var mý?
Linux Intel'in 64-bit

İKİ YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN KAR LA T RMA: önde gelen gibi bitebileceðini         ikinci yarýsýnda nedeniyle Intel in 64-bit Itanium çip için iþletim sistemi,         bu yýl. Microsoft         bir 64-bit Windows sürümü olacak parti hattýna düzenliyor         Intel resmi Itanium bültenleri bir kez gönderilmeye hazýrdýr. Ancak göre         bir iç Microsoft not, Sm @ rt Bayi tarafýndan görüntülenebilir 1 Ocak 2000 tarihli,         yazýlým þirketi bir sonraki sürümü, Whistler
05.07.2013 16:23:00

Zor Ekonomik Times sýrasýnda bir Rekabetçi Bakým Teknoloji yararlanan - Bir Panel AnalizBölüm: Ýþ Süreçleri Modelleme
Ýþ süreçleri bu iþ süreçlerini desteklemek için birlikte çalýþmalýdýr farklý uygulamalar yapay sýnýrlarýn ötesinde etkin olmalýdýr. Bu amaçla, iþ süreçleri yönetimi (BPM), uyum sorunlarý yardýmcý olabilir eðitim gereksinimleri azaltabilir, ve bir iþ genel verimliliðini artýrmak.

İKİ YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN KAR LA T RMA: üzerinde. Bir iþ süreci   iki ya da daha fazla adým ile devam eden, yinelenen olarak yapýlan herhangi bir fonksiyon   ya da böylece tamamlamak için gerekli eylemler, ve þu adýmlarý ifade edilmelidir   açýkça. Satýn alma, müþteri fatura, sipariþ, iþ ortaklarý   etkileþim, nakliye, insan kaynaklarý (ÝK) yönetimi, kalite güvencesi,   proje yönetimi, üretim, ve benzeri iþ süreçlerinin birer örnektir. Bu   mevcut en iyi uygulamalarý, benzersiz uygulamalarý,:
05.07.2013 19:35:00

Start-Ups Onlarýn Odak kaydýrma Bilgisayar Üreticileri
Sun Microsystems ve Að Geçidi özellikle þirketler, nakit biraz sýký olabilir nerede bu start-up için ürün ve hizmetlerini daha çekici hale getirmek için tasarlanmýþ giriþimler açýkladý.

İKİ YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN KAR LA T RMA: var çünkü. Biz         Her iki program, müþteriye önemli bir deðer saðlayabilir inanýyorum         hangi mimarisi karar müþterilerine aþaðý gelir ve ne onlarýn         ihtiyaçlarý vardýr. BEGINLYX;
05.07.2013 16:45:00

Geleneksel Malzeme Ýhtiyaç Planlamasý Karþý Talep odaklý
Malzeme ihtiyaç planlamasý sadece bazý üretim ortamlarýnda çalýþmaz stok, bir çekilme önce yenileme planý için çaba bir sistemdir.

İKİ YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN KAR LA T RMA: için ihtiyaç vardýr. Bu iki parçalý öðretici kýsmý biri. Bölüm talep odaklý planlama tartýþacaðýz. Planlama ve Tahmin Alternatif olarak, üretim sürecinin kendisi, uzun yol kat ve dalgalý piyasa talep nedeniyle oldukça basit, ama zor zamanlama þartlara tabi olabilir. APICS Sözlük tanýmlar talep kaynaklardan herhangi bir sayý gelebilir belirli bir ürün veya bileþen için bir ihtiyaç olarak. Bu müþteri sipariþ veya tahmini, bir interplant ihtiyacý, ya da bir hizmet parça vey
05.07.2013 23:49:00

Zor Ekonomik Times sýrasýnda bir Rekabetçi Bakým Teknoloji yararlanan - Bir Panel AnalizBölüm Üç: Uygulamalar Hosting
Orta piyasa iþletmelerin objektif baþarýlý yeni nesil uygulamalar servis saðlayýcýlarý (ASP) temsil deðer tekliflerimizi deðerlendirmek yararlanabilir.

İKİ YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN KAR LA T RMA: otomasyonu olarak bir veya iki temel alanda, (SFA), e-posta;   ÝK ve bordro veya finansal yazýlým ve sadece kendi yazýlým sunarak,   Internet tabanlý bir mimariye tamamen yere kadar yazýlý ve çalýþan   paylaþýlan sunucularda maliyetleri en aza indirmek için. Daðýtým esnekliði ek olarak (diðer bir deyiþle,   hangi seçme olasýlýðý bireysel baþvuru tesislerinde çalýþtýrmak olacaktýr   satýcý da bir ASP olduðunda veya barýndýrýlan), avantajdýr. Da birçok
05.07.2013 19:35:00

PowerCerv baþka Fýrtýnalý Sezon karþýsýnda
PowerCerv, bir Tampa, FL tabanlý orta piyasa kurumsal uygulamalar satýcý, kendini yeniden canlandýrmak için ikinci önemli giriþimi ile devam etmektedir. Aðustos ayýnda onun e-iþ paketi için yeni ürünler ve yeni bileþenler duyurdu. Bununla birlikte, yine de 30 Haziran 2000 tarihinde sona eren ikinci çeyrek finansal sonuçlarý hayal kýrýklýðý ile baþa çýkmak için vardýr.

İKİ YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN KAR LA T RMA:         28 Temmuz tarihinde, PowerCerv ikinci çeyrek mali sonuçlarýný açýkladý         30 Haziran 2000 tarihinde sona eren. Sona eren çeyrek Sürdürülen faaliyetler         30 Haziran 2000, Þirket $ 3,3 milyon gelir ve net rapor         gelir göre $ hisse baþýna 3,1 milyon, bir (0,23 $), kaybý         Ikinci çeyreðinde için 624.000 $ arasýnda 4.500.000 $ ve net kar         1999 (Bakýnýz Þekil 1). Þekil         1. Bizim
05.07.2013 16:45:00

Biz Who You Are Knew bile varsa, biz Muhtemelen söyle olmaz
Tüketici iliþkilerin kiþiselleþtirme konusunda uzmanlaþmýþ þirketler bir konsorsiyum kurdu ve ilk araþtýrma yaptýk. Sonuç gizlilik umurumda ama alýþveriþ merkezine götürmek için yeterli deðil olmasýdýr.

İKİ YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN KAR LA T RMA:         þunlardýr: % 97 son iki saat sörf bir hafta geçirmek;% 63 en az harcama             sekiz saat 85% son çevrimiçi alýþveriþ yaptýk;% 49 en az 100 $ geçirdim              % 94 en az bir web sitesi ile kayýtlý              % 97 en az bir web sitesine kiþisel bilgiler var              % 77 bir çerez ne bilir, bu% 62 genellikle çerezleri kabul,             Periyodik olarak ve sadece 43% biliyorum% 53 tasfiye kendi
05.07.2013 16:34:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V W Y Z Others