Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » muhasebe yaz l m elektronik ve yuksek teknoloji icin de erlendirilmesi


Satýþ Performans Sürücüler deðerlendirilmesi
Modasý geçmiþ önlemler pazarlama stratejileri geliþtirmek ve kaynaklarý tahsis etmek için kullanýlmaktadýr. Piyasa modelleri için mevcut gitmek genellikle müþterinin toplam deneyim dikkate baþarýsýz ve planlama için çok az bilgi saðlar. Çözüm deðer odaklý olmak için performans ölçümleri yeniden yönlendirmek için.

muhasebe yaz l m elektronik ve yuksek teknoloji icin de erlendirilmesi  Müþteri iliþkileri,süreci pazara Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » muhasebe yaz l m elektronik ve yuksek teknoloji icin de erlendirilmesi


ÝK Teknoloji Top 5 Trendler
ÝK teknoloji Durgunluk ya da deðil, yenilik insanlarýn çalýþma büyümeye deðiþtiren devam ediyor. Birçok yeni çözümler olsa da, burada önümüzdeki yýl daha fazla görmek olacak birkaçýdýr.

muhasebe yaz l m elektronik ve yuksek teknoloji icin de erlendirilmesi  Insan kaynaklarý developm,bordro,çalýþanýn iþe alým,yönetim geliþtirme,bordro programý,bordro dýþ kaynak,onboarding,iþgücü performans yönetimi,insan sermayesi yönetimi,onboarding yazýlým,performans yönetim sistemi,icims <izleme> baþvuru sistemleri,yetenek geliþtirme,bordro hizmetleri,iþe yazýlým Devamı…
Teknoloji Seçimleri
Küçük ve orta ölçekli iþletme (KOBÝ) pazar segmenti için Microsoft Business Solutions (MBS) ve Ýngiltere merkezli Sage Grubu arasýndaki savaþ, teknoloji seçimler önemli bir faktör olacaktýr.

muhasebe yaz l m elektronik ve yuksek teknoloji icin de erlendirilmesi  , MBS þimdiye kadar muhasebe ERP ürün iki, Great Plains verdi ve Navision ile birlikte Microsoft CRM , Outlook arayüzü ise Süleyman ve Axapta yolda. Satýcý kesinlikle de Word veya Excel çýkmak gerek kullanýcýlarýn olmadan ürünlerini bir seçenek olarak bir UI saðlamak için birçok ISV kararý ile atmaksa. Ayrýca, Microsoft büyük arka ofis uygulamalarý için ön uçlarý Ofis baðlamak için daha baðýmsýz bir þekilde çalýþýyor. Ayrýca onun þu anda nakliye InfoPath paylaþým� Devamı…
Deðerlendirilmesi FinancialForce.com 'in Early Years
FinancialForce.com, muhasebe ve proje tabanlý uygulamalarýn kurulu bir best-of-cins saðlayýcý ve bir bulut bilgi iþlem öncü yavrularý, þirketler muhasebe, fatura ile karlý büyüme için finans, satýþ ve servis uyum ve profesyonel yardýmcý olmayý amaçlamaktadýr hizmetleri otomasyonu (PSA) uygulamalarý. Tom Brennan, ürün pazarlama FinancialForce.com 'baþkan yardýmcýsý, þirketin baþarýlarý tartýþýyor.

muhasebe yaz l m elektronik ve yuksek teknoloji icin de erlendirilmesi  strateji nedir TB: FinancialForce Muhasebe ve FinancialForce PSA tüm nedeniyle mobil cihazlar üzerinden eriþilebilir Force.com platformunun gücünü. Bazý durumlarda, biz bazý cihazlar için özel olarak inþa edilmiþ mobil uygulamalar geliþtirdik. Profesyonel Hizmetler Yaz 11 serbest býrakýlmasý için FinancialForce yenilikler kullanýcýlarýn bir proje duvara Yayýncý akýþlarýna eklemenizi saðlar iPhone için bir Salesforce Chatter özellikli zaman kartý giriþi uygulamasý dahil. Biz Devamı…
Cep Bilgisayarlarý için Gömülü Linux
Lineo, Inc, Red Hat, ve diðerlerinden son duyurular bir sel x86 tabanlý ve PowerPC tabanlý iþlemciler için baþlangýçta, "gömülü Linux" geliþtirilmesi ile ilgilidir.

muhasebe yaz l m elektronik ve yuksek teknoloji icin de erlendirilmesi  Gömülü linux,gömülü uygulamalar,gömülü linux donaným,ecos os,gömülü linux eðitim,linux sbc,gömülü donaným,gömülü iþ ilanlarý,ecos RTOS,ecos iþletim sistemi,gömülü sistem linux,mobil geliþtirme,ecos gömülü,vxworks RTOS Devamı…
Deðerlendirilmesi Kurumsal Yazýlým-Ýþ Süreçleri veya Özellik / Fonksiyon Tabanlý Yaklaþým? Yukarýda
RFPs ve seçim araçlarý genellikle özellikleri ve iþlevleri odaklanýn. Iþ süreci kahramanlarý moda bu odak eski düþünün. Ancak, kullanýcýlar istiyorum ve iþ süreci çalýþacak olmadýðýný anlamak için bir iþlev envanter veya kontrol listeleri gerekir. Bir her zaman bir yerden baþlamalý ve fonksiyonel ve teknik yetenekleri daha kurumsal yazýlým araþtýrma baþlamak için iyi bir yer yoktur.

muhasebe yaz l m elektronik ve yuksek teknoloji icin de erlendirilmesi   Devamı…
Kurumsal Kaynak Planlama Emtia olmak mý?
Bütün kurumsal kaynak planlamasý (ERP) satýcýlarý yýlda yüzlerce yeni müþteri kazanýmý isteyen kadar, ince metodik ve zarif. Ve geliþine "küçük ve orta iþletmeler için ERP," sayýlarý sadece insaný hayrete düþürüyor.

muhasebe yaz l m elektronik ve yuksek teknoloji icin de erlendirilmesi   satýn aldý. olarak kullanýlan muhasebe yazýlýmý, satýn aldý. Gibi ERP da kullanýlabilir olmalýdýr. Yapýlandýrma evet, ama özelleþtirme. Hiçbir fantezi fýrfýrlar gerçekten. Esneklik ve Kontrol birlikteliði Görev yerine getirilmesi anahtardýr ve bu nedenle ERP sistemi esnek olmalýdýr. Ayný zamanda, ERP kabul edilmesi için önemli sürücüsü bir iþ kontrolüdür. Esneklik ve kontrol Bu çeliþen özellikleri bir arada gerekir. Anahtar kullanýcýlar etkin yerine Devamı…
Rekabet zorlu: Mega-birleþme ve Tedarik Zinciri Teknoloji
Teorik olarak, Kmart-Sears birleþme gibi Wal-Mart gibi mega-perakendecilere rekabet yeni bir katman üretmek olabilir. Ancak, rekabetçi olabilmek için sadece boyutundan daha fazla ihtiyacý var. Bu zafer için tedarik zinciri teknoloji ile perakende stratejisini koordine etmek gerekiyor.

muhasebe yaz l m elektronik ve yuksek teknoloji icin de erlendirilmesi  Sears,Roebuck and Co,kmart Holding,Sears Holding,Wal-Mart,birleþme,tedarik zinciri yönetimi,kurumsal kaynak yönetimi,kaynaðý zinciri yürütme,Federe Maðaza,Inc,Mayýs Maðazalarý Þirket,tedarik zinciri planlama,satýcý yönetilen envanter,dýþ kaynak Devamı…
Yüksek teknoloji ve Elektronik, Kimya ve Petrol ve Gaz Sanayii "Evergreen"-Çevre Düzenlemeleri
Yüksek teknoloji ve elektronik, kimya, petrol ve gaz endüstrisi her karþýlamak için düzenleyici gereksinimleri adil bir pay var ve giderek artan sayýda çevre direktiflerine içerir. Onlarýn farklý ihtiyaçlarýný karþýlamak için tasarlanmýþ kurumsal uygulamalar uyum için önünü yardýmcý olacaktýr.

muhasebe yaz l m elektronik ve yuksek teknoloji icin de erlendirilmesi  Yasal uyumluluk,GRC,yönetim,risk yönetimi,ve uyum,kurumsal uygulamalar sistemleri,kimya sanayi,yüksek teknoloji ve elektronik sanayi,çevre düzenlemeleri < > RoHS <Tehlikeli Maddelerin> Sýnýrlandýrýlmasý Direktifi,WEEE,Atýk Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifi,EH & S,çevre,saðlýk ve güvenlik <Müstahzarlarýn> Avrupa Sýnýflandýrma ve Etiketleme Denetimler <,> Güvenlik Bilgi Formlarý dahil olmak üzere Devamı…
Temel ERP-Onun ortaya koyan Teknoloji
En basit anlamda, kurumsal kaynak planlamasý (ERP) sistemleri þirketleri gibi stok kontrolü gibi imalat sanayii ürünleri ile ilgili iþ süreçleri, sipariþ alma, muhasebe, ve çok daha fazlasý yönetmek ve analiz yardýmcý olmak için tasarlanmýþ interaktif ortamlar oluþturun.

muhasebe yaz l m elektronik ve yuksek teknoloji icin de erlendirilmesi  Kurumsal kaynak planlamasý,ERP,malzeme ihtiyaç planlamasý,MRP,grafik kullanýcý arayüzü,GUI,istemci / sunucu,ince istemci,yaðlý müþteri Devamı…
Brio Teknoloji WML ve XML desteði geniþletir
Brio Teknolojisi (Nasdaq: Bryo) iþ zekasý çözümleri saðlayýcýsý, bu Kablosuz Biçimlendirme Dili (WML) benimseyen ve ürünleri, tüm paketi için temel dil olarak Geniþletilebilir Ýþaretleme Dili (XML) kullanýmý güçlendiriyor duyurdu. Bu özellikler ilk beta testi þu anda Brio.Report 6.0, hayata geçirilecektir.

muhasebe yaz l m elektronik ve yuksek teknoloji icin de erlendirilmesi  Brio Teknoloji,iþ zekasý çözümleri saðlayýcýsý,E-kurumsal çözümler,bi çözüm,Kablosuz Biçimlendirme Dili,wml,Geniþletilebilir Ýþaretleme Dili,xml,Doðrudan Data Objects,canlýlýk rapor,raporlama veri,SQL raporlama,xml sunucu Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V W Y Z Others