Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » varl k yonetimi elektronik ve yuksek teknoloji bile enleri icin gozden


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » varl k yonetimi elektronik ve yuksek teknoloji bile enleri icin gozden


ÝK Teknoloji Top 5 Trendler
ÝK teknoloji Durgunluk ya da deðil, yenilik insanlarýn çalýþma büyümeye deðiþtiren devam ediyor. Birçok yeni çözümler olsa da, burada önümüzdeki yýl daha fazla görmek olacak birkaçýdýr.

VARL K YONETİMİ ELEKTRONİK VE YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN GOZDEN: Insan kaynaklarý developm , bordro , çalýþanýn iþe alým , yönetim geliþtirme , bordro programý , bordro dýþ kaynak , onboarding , iþgücü performans yönetimi , insan sermayesi yönetimi , onboarding yazýlým , performans yönetim sistemi , icims baþvuru sistemleri , yetenek geliþtirme , bordro hizmetleri , iþe yazýlým , performans yönetimi , iþgücü yönetimi , baþvuru izleme , , baþvuru izleme sistemi , yetenek yönetimi , yedekleme planlamasý , Taleo , iþe , iþe.
05.07.2013 23:50:00

Brio Teknoloji ETL Pazar girer
Brio Teknolojisi (Nasdaq: Bryo) bugün Brio.Impact 4.0, gelir optimizasyonu için özel olarak tasarlanmýþ endüstrinin ilk analitik uygulamasýnýn bir versiyonu duyurdu. Hemen kullanýlabilir, Brio.Impact 4.0 entegre ayýklama, dönüþtürme ve yükleme (ETL) özelliði içerir.

VARL K YONETİMİ ELEKTRONİK VE YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN GOZDEN: Mimari olay güdümlü , tanÛmlÛ katman , daðýtýlan katman , eai katman , entegrasyon katman , bu katman , orta eþya , katman , katman uygulama , katman uygulamalar , katman mimarisi , katman faydalarý , katman tanýmlanmýþ , katman taným , katman tasarlanmýþ , katman çerçeve , katman genel bakýþ , katman ürünlerini , katman hizmetleri , katman yazýlým , katman çözüm , katman çözümleri , katman standartlarý , katman desteði , katman sistemleri , katman teknolojileri , katman teknolojisi , midleware , açýk ara katman < ;> açýk kaynak katman , ne katman , neden katman .
05.07.2013 16:18:00

Bir Teknoloji Seçimi anatomisi
Dell Computer Corporation konulardan bir set çözüm daha ciddi bir sorun yarattýðý fark önce bir ERP sistemi daðýtmak için hazýrlanýyor milyonlarca geçirdi. Michael Dell, Kevin Rollins ve Dell Computer Corporation ve müþterilerinin Dell'in Platin Müþaviri Morten Topfer arasýnda tartýþma dayalý unutmayýn.

VARL K YONETİMİ ELEKTRONİK VE YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN GOZDEN: Teknoloji Seçimi , iþ süreci , süreç otomasyon araçlarý , süreç performans iyileþtirme , yazýlým seçimi süreçleri , sýfýr gecikme , Dell Computer , Dell'in üretim , Dell'in daðýtým iþlemi , Dell'in bilgi sistemleri.
05.07.2013 18:50:00

Sagent Teknoloji Güçlü Büyüme Raporu
Ýþ Tel - 21 Ekim 1999 - sagent Technology, Inc (NASDAQ: SGNT) 30 Eylül 1999 tarihinde sona ermiþ üçüncü çeyreðine iliþkin mali sonuçlarýný açýkladý. Çeyrek için gelir 1998 yýlý üçüncü çeyreðinde ayýnda 4,6 milyon, 10,0 milyon ABD Dolarý% 117 arttý. 1999 dokuz aylýk net dönem zararý geçen yýlýn ayný dönemine dolar 11,7 milyon net zarar ile karþýlaþtýrýldýðýnda, 970.000 $ idi.

VARL K YONETİMİ ELEKTRONİK VE YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN GOZDEN: ortaklýk içine girerek, uluslararasý varlýðýný geniþletti. Sagent da Sun Solaris, kendi Özü baþka bir baðlantý noktasý / aracý Yük / Transform için sagent Veri Yük Server duyurdu. Pazar Etki sagent e-iþ analitik uygulamalarýnýn önde gelen çözüm saðlayýcý olarak kendilerini ifade eder. Kendi ETL (/ Yük Extract / Transform) aracýna ek olarak, e-ticaret ile yollar yapýyoruz. Olarak Cumhurbaþkaný tarafýndan belirtildiði gibi, Biz tek bir satýcýdan tam, sýkýca
05.07.2013 16:18:00

Acta Teknoloji Binbaþý ERP Satýcýlarý Ýþ Zekasý Yetenekleri ekle yardýmcý olur
Kum Teknoloji Systems International Inc (NASDAQ: SNDT), iþ zekasý (BI) çözümleri saðlayýcýsý, kullanýcýlar için

VARL K YONETİMİ ELEKTRONİK VE YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN GOZDEN: Erp satýcýlarý , iþ zekasý , erp yazýlým satýcýlarý , çevrimiçi erp , talep üzerine erp , erp ürünleri , sap kitaplar , erp yazýlým sistemi , erp yazýlým þirketleri < ;> iyi erp , iyi erp yazýlým , araçlarý erp , sistemleri CRM , ERP karþýlaþtýrma , sap danýþmanlarý , üst ERP sistemleri , sap kitap , sistemi CRM , kitap erp , erp modülü , erp çözümleri , ERP yazýlýmlarý , ERP hakkýnda , sap iþ ilanlarý , Microsoft ERP , erp þablonu , iþ zekasý satýcýlarý , ERP maliyetleri , , açýk kaynak kodlu ERP karþýlaþtýrma , üst ERP satýcýlarý , ERP satýcý , neden iþ .
05.07.2013 16:18:00

Patent Uyuþmazlýk yýlýnda Business Objects outguns Brio Teknoloji
13 Eylül'de, Business Objects ve Brio Teknoloji bir patent ihlali dava yerleþmiþ duyurdu. Brio teknoloji Business Objects için açýklanmayan bir meblað ödemek için, ve Business Objects 'ABD patent geçerliliðini kabul etmek zorunda kalacak.

VARL K YONETİMİ ELEKTRONİK VE YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN GOZDEN: Patent komisyoncu , satmak patent , fikri mülkiyet danýþmanlarý , cognos raporlama aracý , patent açýk artýrma , açýk kaynak kodlu bi , bir patent elde , çevrimiçi pano , yönetimi panolarý < ;> açýk kaynak bi araçlarý , canlýlýk raporlama , bi yazýlým , açýk kaynak kodlu bi yazýlým , satýn almak patent , canlýlýk rapor oluþturucu , canlýlýk rapor , patent analizi , cognos raporlarý < ;> canlýlýk yazýlým , bi araçlarý karþýlaþtýrma , pano yöneticisi , almak bir patent , iþ nesneleri xi , bi araçlarý , bi uygulamalarý , cognos pano , patent temel , ; cognos yazýlým , .
05.07.2013 16:23:00

Ölümcül Kusurlar ve Teknoloji Seçimleri
Gýda ve içecek üreticileri pazar taleplerini karþýlamak için bilgi teknolojisine güveniyor. En kurumsal uygulamalar

VARL K YONETİMİ ELEKTRONİK VE YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN GOZDEN: Yiyecek ve içecek üreticileri , ERP , kurumsal kaynak planlama , SCM , tedarik zinciri yönetimi , ölümcül kusurlarý , kesinti yönetimi , SDD , maðaza kapýya teslim < > serbest kilo ürün aðaçlarý , faturalarý , izlenebilirlik.
05.07.2013 23:49:00

Seagate Teknoloji, Yazýlým Ýþ yeniden odaklar
Son altý ay içinde, Seagate Technology kendi çoðunluðuna sahip olduðu iþtiraki, Seagate Yazýlým yönlendirmesi ve kendi iþ zekasý ürünlerine yönelik vurgu koymak için büyük hamle yaptý. Bu ürünler Kristal Bilgisayar Hizmetleri (Crystal Reports), ve Bütünsel Sistemleri (Amadeus OLAP ürün) alýmý ile orta 1990 için erken satýn alýnmýþtýr. Bu arada, Seagate Veritas Software Corporation kendi að ve depolama yönetimi ürünleri ortaklýðýný devretmiþtir.

VARL K YONETİMİ ELEKTRONİK VE YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN GOZDEN: Martý teknolojisi , web raporlar , çözümleri raporlama , bi yazýlým , martý çoðaltma , jet raporlarý , raporlama yazýlýmý , Seagate Diskler , bi raporlarý , Seagate sabit disk , kristal raporlama , Seagate sabit diskler , kristal rapor , seagate sabit disk , Seagate yedekleme , martý sabitdisk , iþ yazýlým , Seagate Barracuda < > martý sürücü , martý , iþ planlama yazýlýmý , tedarik zinciri yazýlým , 1..
05.07.2013 16:18:00

SAP Giyim ve Ayakkabý ekip kurar
Eylül sonunda, SAP AG'nin ABD iþtiraki SAP R / 3 yükleme giyim ve ayakkabý üreticileri yardýmcý olmak için teknik danýþman bir özel ekip kurdu. Hareket bir baþarýsýz R serisi / bazý SAP giyim ve ayakkabý müþteri beklemeye veya tamamen kendi R / 3 proje terk etmek zorunda 3 uygulamalarý izler.

VARL K YONETİMİ ELEKTRONİK VE YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN GOZDEN: için kullanýcýlarla   geliþtirme laboratuvarlarý. Satýn almýþ 60-artý giyim ve ayakkabý þirketlerinin   AFS yazýlým, R / 3 ile genellikle çoðu üretici daha küçük ve   onlarýn dili konuþan birine ihtiyacým var , diye ekledi. Önümüzdeki yýl,   SAP AFS yeni alýmlar sýnýrlý satýþ kýsýtlamalarý hafifletmek için umut   istikrar iþ son bahar baþlamasýndan bu yana. Pazar   Darbe   bazý titiz, sýký gereksinimleri karþýlamak çözümler sunmak   dikey p
05.07.2013 16:23:00

Telco E-Ýþ için sagent Teknoloji Takýmlar
Sagent Teknoloji Dijital Abone Hattý (DSL) e-ticaret için yeni bir dikey uygulama duyurdu. Onlar DSL hizmeti için bir müþterinin yeterlilik belirlemek için sagent en mekansal analiz ve gerçek zamanlý coðrafi veri eriþimi kullanmak dset ile ortaklýk kurmuþtur.

VARL K YONETİMİ ELEKTRONİK VE YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN GOZDEN: Ýnternet , geniþ bant , iþ yazýlým , kablosuz internet , e-ticaret , internet iþ , internet eriþimi , að yönetimi , mobil geniþ bant , yüksek hýzlý internet < > internet telefon , kablosuz að , veri madenciliði , geniþ bant kablosuz , geniþ bant internet , opera mobile , crm yazýlýmý , Teknoloji Þirketi , geniþ bant hizmeti , kablo geniþ bant < > geniþbant saðlayýcýlarý , ücretsiz geniþ bant , alýþveriþ sepeti yazýlým , ev geniþbant , yüksek hýzda internet eriþimi , veri entegrasyonu , iletiþim yönetimi yazýlýmý , yüksek hýzlý internet saðlayýcýlarý , iþyeri .
05.07.2013 16:34:00

Orta Ölçekli Ýþletmeler için Küçük için yazýlým Alternatifleri bir Deðerlendirme: Stratejik Bilgi Teknoloji Yatýrým Deðerlendirilmesi
Onlar çok daha sýnýrlý kaynaklarý büyük iþletmelerin daha vardýr gibi bilgi teknolojisi yatýrýmlarýnýn sorun, özellikle küçük ve orta ölçekli iþletmeler ile ilgilidir. Kritik sorulardan biri açýk kaynak kodlu veya kapalý kaynak çözümü olup olmadýðýdýr.

VARL K YONETİMİ ELEKTRONİK VE YUKSEK TEKNOLOJİ BİLE ENLERİ İCİN GOZDEN: Açýk kaynak yazýlým , kapalý kaynak kodlu yazýlým , , Windows , Linux , ücretsiz çözümler , ticari çözümler , iþletim sistemleri , bilgi teknolojileri , BT , BT yatýrýmlarýný < ;> KOBÝ , orta ölçekli iþletmeler, küçük , AHP , analitik hiyerarþi süreci , bilgi ve iletiþim teknolojisi , BÝT.
05.07.2013 23:49:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V W Y Z Others