Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » yuksek teknoloji bile enleri icin i sistemleri dan manl k


Perakende Sistemleri: A Primer
Bir perakende bilgi sisteminin temel bileþenleri envanter yönetimi, envanter optimizasyonu, gelir yönetimi, satýþ yönetimi ve raporlar ve sorular vardýr. Olmayan temel bileþenleri finans, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlamasý, müþteri iliþkileri yönetimi ve depo yönetim sistemleri içerebilir.

yuksek teknoloji bile enleri icin i sistemleri dan manl k   onlar rakip fiyatlarý daha yüksek olamaz, ancak ürünlerin maliyeti daha düþük olamaz. Bu nedenle, gelir yönetimi ana amacý, stok doðru fiyat ile satýþa saðlamaktýr. Bu bir planlama yardýmýyla bazen, satýþ tarihi ve eðilimleri bakarak ve aracý tahmin tarafýndan yapar. Gelir yönetimi de maðaza daha fazla tüketici çekmek için bu iki bir satýþ olarak tanýtým etkinlikleri, yaratmada yardýmcý olur. Ayrýca, perakendeciler kayýplarý azaltmak için durdurulan veya dýþýnda Devamı…
Sağlık Hizmetleri Sektörü için Resim Arşiv Komünikasyon Sistemleri (PACS)
PACS (Picture Archiving Communication System) manages the storage and display of digitized diagnostic images such as x-rays, CT Scans, and ultrasounds for use by radiologists and other clinicians.
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » yuksek teknoloji bile enleri icin i sistemleri dan manl k


Üretim Uygulama Sistemleri nelerdir?
Bir üretim yürütme sistemi (MES) planlanan üretim gereksinimleri olay by-olay, gerçek zamanlý yürütme saðlayan iþ süreçlerinin topluluðu olarak tanýmlanabilir. Ancak, kurumsal kaynak planlama sistemleri ile pazar belirsizlik ve fonksiyonel örtüþme bir MES bir kurumsal getirebilir ne belirsiz.

yuksek teknoloji bile enleri icin i sistemleri dan manl k   bir MES uygulama kanýtlanmýþ yüksek ürün karýþýmýna sahip son derece karmaþýk üretim ortamlarý için, makul haklý, kapalý devre sistemi sunabilirsiniz seri izleme). Periferik MES Fonksiyonlar MES satýcý toplumun önemli bir kusur olabilir ne alýcýlarýn karýþýklýk ekleyerek, açýk ve tutarlý MES iþlevi tanýmlamak için onun baþarýsýzlýðýdýr. Bir saðlayýcý kendisi MES satýcý olarak ilan zaman, genellikle gerçekten söylediðini tüm bir ERP, kurumsal varlýk Devamı…
Microsoft Perakende Sistemleri
Satýþ ve Microsoft Perakende Yönetim Sistemi Microsoft Noktadan küçük ve orta ölçekli özel perakende iþletmeler için satýn alma çözüm paketinin tam bir noktasý saðlar. 2005 yýlýnda piyasaya çýkan, Satýþ Microsoft Noktadan Microsoft daha fazla perakende pazar nüfuz saðladý.

yuksek teknoloji bile enleri icin i sistemleri dan manl k   çözümün özelleþtirme olasýlýðýný yüksektir. Microsoft doðrudan özelleþtirme sunmuyor Bu nedenle, Microsoft Perakende Yönetimi Çözümü uygulama ve destek, satýþ ortaklarý çekici gerektirir. Bir satýcý çekici uzun bir iþ süreç analizi gerektirdiðinden, bu her yerde benzer satýþ stratejileri ile Fujitsu veya Perakende diðer satýcýlar göz ardý edilmemelidir. Microsoft POS gelince, Microsoft küçük perakendeciler kendi teklifleri teþvik etmek Ýþ için Best Buy ile Devamı…
Sayýlarla Depo Yönetim Sistemleri
Bu depo yönetim sistemleri (WMS) gelince, istatistikleri þok edici ve düþündürücü her ikisi de. Eðer WMS satýcýlarýnýn pazarlama broþürleri bu istatistikleri görmüyorum raðmen, size bir WMS satýn almadan önce onlar hakkýnda düþünmek gerekir.

yuksek teknoloji bile enleri icin i sistemleri dan manl k  sýr deðil. Onlar en yüksek ücretli neden düþünün þirket-bu bir satýþ yapmak için beþ ziyaret en az alýr, ve bunu mevcut müþteriyi elde tutmak için yaptýðý gibi geri bir müþteri almak için üç kat daha fazla maliyeti nedeniyle esas olarak. Bir operasyon kiþi olarak , sen satýþ temsilcileri deðersiz ve baþ aðrýsý her türlü neden düþünebilir, ama biri bir þey satýyor kadar aslýnda, hiçbir þey olmuyor. Bu envanter içinde ne bilmiyorsanýz ve satýþ temsilcileri Devamı…
Ross Sistemleri Edinme "Süreç" in chinadotcom Part Two: Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler
Ýlk göstergeler bu Ross Sistemleri ürün ayak izi geniþletmek ve proses endüstrisi uzmanlýðý yararlanmak saðlayacak chinadotcom tarafýndan stratejik bir yatýrým olmasýdýr. Çin'de üretim her türlü pazar fýrsatý göz önüne alýndýðýnda, chinadotcom yeni, desteklenmeyen dikey için son derece odaklý Ross 'yazýlým ürünü geniþletmek için günaha karþý gerekir.

yuksek teknoloji bile enleri icin i sistemleri dan manl k   Devamı…
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri Ses Konferans
Bu TechnologyEvaluation.Com tarafýndan sunulan Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri bir sesli konferans bir çevirisidir. Sunum TEC patentli seçimi motoru kullanýlan <b> WebTESS </ b> gerçek zamanlý deðerlendirme ve seçim yapmak için. SAP, Oracle, PeopleSoft, JD Edwards, Baan, Intentia, Sistem Yazýlýmý Associates (SSA), Geac Bilgisayar, Finans ve Endüstri Sistemleri (IFS: Daha sonra kritik ayýrt ERP kriterleri, hem de birçok önemli ERP satýcýlarýnýn detaylý karþýlaþtýrmalar yorumlanan ), QAD, MAPICS, Symix Sistemleri, Great Plains ve Lawson Yazýlým.

yuksek teknoloji bile enleri icin i sistemleri dan manl k  sektörel odaklý, kriterleri daha yüksek sayýda (birkaç bin YTL) yer alacaðý ve nicel bir þekilde kesinlikle puan olacaðýný, gibi daha karþý açýk uçlu, açýklayýcý deðerlendirme ölçeði biz bu amaç için kullanmak zorundayým. Bu açýklýk, ben sorunu ile ilk baþlayan, teknoloji seçimi ile ilgili sorunlar ve çözümleri bir bakýþ ile baþlamak için gidiyorum: Araþtýrmamýza göre, kurumsal teknoloji deðerlendirmeler% 80 i fonksiyonel ve toplam maliyeti beklentilerini Devamı…
Proses Endüstrileri için oluþumu Sistemleri Öncüleri Ürün Tasarýmý Ýþbirliði
Kýsýtlamalarý Süreci üretim en zor karýþýmý uzakta birçok yazýlým satýcýlarý korumuþtur. Özel bir oluþumu Sistemleri Optiva, ürün geliþtirme döngüsünün maliyet tasarrufu fýrsatlarý hedefleyen bir paketi ile meydan alýr.

yuksek teknoloji bile enleri icin i sistemleri dan manl k  Proses Endüstrileri için oluþumu Sistemleri Öncüleri Ürün Tasarýmý Ýþbirliði üretim optimizasyonu , cad plm , mühendislik firmasý , cfd analizi , plm sistemi , pdm çözümler , yaðsýz mühendisliði , ürün tasarým mühendisliði , yanlýsý mühendisi , plm hizmetleri , ürün yaþam döngüsü yönetimi yazýlýmý , ürün konsepti , mühendislik ve tasarým tasarým /> Proses Endüstrileri için oluþumu Sistemleri Öncüleri Ürün Tasarýmý Ýþbirliði Steve McVey - Temmuz 5, Devamı…
Teknoloji ile kar Out sosis Üretici Paketleri
Odom en Tennessee Pride Sosis, Inc operasyon ve müþteri hizmetleri geliþtirmek istedim. Onlarýn ERP ve SCM teknoloji çözümü üç yýllýk bir geri ödeme süresi ile on beþ aylýk proje sonuçlandý.

yuksek teknoloji bile enleri icin i sistemleri dan manl k  (yaðsýz yað yüzdesi) ve yüksek verim üretmek. Bu Odom en mal beri         Büyük bir domuz karþý küçük bir domuz iþlemek için ayný maliyet yakýn, onlar          daha yüksek bir marj, yüksek verim ürün. olsun        Þirket         Sorunlar         Odom hedefleri operasyonel ve müþteri hizmetleri iyileþtirmeler dahil.         Operasyonel hedefler önemli kayýplar taþýnmasý ve dahil         raf ömrü alanlarýnda iþ Devamı…
Ross Sistemleri Edinme "Süreç" olarak chinadotcom
Orta piyasa süreci ERP satýcý Ross Sistemleri, Çin distribütör, chinadotcom tarafýndan satýn ediliyor. Bir müþteri tabaný çalmak için zayýf oyuncularýn tüketimine dayalý bazý yeni satýn almalar farklý olarak, bu satýn alma katý stratejik avantajlarý ile her iki taraf saðlamak gibi görünüyor. Bu doðru nedenlerle yapýlmýþ bir satýn alma olabilir - bir pazar büyüme fýrsatý yararlanmak için.

yuksek teknoloji bile enleri icin i sistemleri dan manl k  ) ve SELLIGENT ile Yüksek Odaklý Satýcýlarý Takým   eþdeðer bir CRM sunan için. olarak   zorlu süreç üretim pazarýnda, ve zorlu bir ekonomide, Ross vardýr   baþarýlý bir yýl oldu. Onun yakýn zamanda sona eren 2003 mali yýlýnda, Ross Sistemlerinde   Bu Schenectady Uluslararasý , olarak eklenen müþteri   Nut Company , Achilles ABD ve Hanson Tuðla   Ve Çini , ve gibi mevcut müþteriler ile varlýðýný arttý    GEO Özel Kimyasallar, domuzu nýn kafasý, Boston Devamı…
Closer Bir Geri Dönüþ için Frontstep (Nee Symix Sistemleri) Bir Adým
Frontstep de yeni bir ad altýnda iþletilen þirketin ilk çeyrek oldu Q2 2001 yýlýnda art arda dördüncü kaybý, dengeleme ürün / hizmet teklifleri karýþýmý en son lisans gelir artýþý ve baþarý, karlýlýk þirketin dönüþ için iyiye iþaret olabilir rapor da.

yuksek teknoloji bile enleri icin i sistemleri dan manl k  Closer Bir Geri Dönüþ için Frontstep (Nee Symix Sistemleri) Bir Adým Closer Bir Geri Dönüþ için Frontstep (Nee Symix Sistemleri) Bir Adým P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Frontstep (Nee Symix Sistemleri) Closer Bir Geri Dönüþ için Bir Adým          P.J.         Jakovljevic          - Subat         26, 2001 Etkinlik         Özet         24 Ocak, Frontstep, Inc (NASDAQ: FSTP), önde gelen saðlayýcýsý         orta Devamı…
Bayiler ve Baðýmsýz Yazýlým Satýcýlarý ile ortaklýklar: Yenileyici Legacy Sistemleri
Küresel iþ hýzla faaliyetlerini geliþtirmek ve otomatik isteyen tüm iþletmelerin, ve ayný zamanda sorunlar özel bir takým yerlerde, deðiþtirmek için hýzlý bir þekilde adapte hazýrlanýyor kalýr.

yuksek teknoloji bile enleri icin i sistemleri dan manl k  , yeni grafiksel arayüzler yüksek kullanýcý kabul, grafik kullanýcý arayüzü tarafýndan oluþturulan yeni olanaklar ile artan kullanýcý iþlevi, düþük eðitim ve destek maliyetlerini potansiyeli; daha esnek geliþtirme, diðer yandan yeni geliþtiriciler, vb iþe daha kolay, satýcýlar yapabilirsiniz , daha fazla potansiyel müþteri çekmek daha fazla iþ kazanmak ve rekabet ayakta ve pazar algý geliþtirmek. Geleneksel iSeries platformu iyi 400 eþzamanlý kullanýcý kadar olan Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V W Y Z Others