Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » yuksek teknoloji bile enleri icin mu teri ili kileri yonetimi paketi


Brio Teknoloji ETL Pazar girer
Brio Teknolojisi (Nasdaq: Bryo) bugün Brio.Impact 4.0, gelir optimizasyonu için özel olarak tasarlanmýþ endüstrinin ilk analitik uygulamasýnýn bir versiyonu duyurdu. Hemen kullanýlabilir, Brio.Impact 4.0 entegre ayýklama, dönüþtürme ve yükleme (ETL) özelliði içerir.

yuksek teknoloji bile enleri icin mu teri ili kileri yonetimi paketi  de, bu ürün düþünmelisiniz   yüksek teknoloji üreticileri ve endüstri ölçümlerini bir paket kütüphane içerir.    Devamı…
Sağlık Hizmetleri Sektörü İçin Döküman Yönetimi
Document management (DM) for health care and hospitals manages the storage, display, faxing, and scanning of paper and electronic documents.
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » yuksek teknoloji bile enleri icin mu teri ili kileri yonetimi paketi


Teknoloji ile kar Out sosis Üretici Paketleri
Odom en Tennessee Pride Sosis, Inc operasyon ve müþteri hizmetleri geliþtirmek istedim. Onlarýn ERP ve SCM teknoloji çözümü üç yýllýk bir geri ödeme süresi ile on beþ aylýk proje sonuçlandý.

yuksek teknoloji bile enleri icin mu teri ili kileri yonetimi paketi  (yaðsýz yað yüzdesi) ve yüksek verim üretmek. Bu Odom en mal beri         Büyük bir domuz karþý küçük bir domuz iþlemek için ayný maliyet yakýn, onlar          daha yüksek bir marj, yüksek verim ürün. olsun        Þirket         Sorunlar         Odom hedefleri operasyonel ve müþteri hizmetleri iyileþtirmeler dahil.         Operasyonel hedefler önemli kayýplar taþýnmasý ve dahil         raf ömrü alanlarýnda iþ Devamı…
Bristol Teknoloji Gemiler Win-to-Lin Geçiþ Aracý
Bristol Technology, Inc Windows için-Linux uygulama taþýma aracý sevk duyurdu. Salý nakliye baþladý Linux ürün için Bristol Rüzgar / U, Bristol göre, doðrudan Linux Microsoft Win32 API ve Microsoft Foundation Class kaynak kodu derlemek ve yerli, masaüstü ve sunucu tabanlý Linux uygulamalarý oluþturmak için geliþtiricilerin saðlar.

yuksek teknoloji bile enleri icin mu teri ili kileri yonetimi paketi  Bristol Teknoloji Gemiler Win-to-Lin Geçiþ Aracý göç , indir linux os , linux performans izleme , linux forumu , linux göç , linux macintosh , linux pencere , Red Hat Linux , linux kurtarma , veri dönüþüm , linux vs Windows , Linux sunucu desteði , linux programcýlarý , Windows hosting , linux VPS adanmýþ sunucu barýndýrma , vb net , adanmýþ linux server , linux sanal barýndýrma , Windows bayi hosting , Unix desteði , linux sunucu barýndýrma , kýrmýzý þapka sertifika kursu , Devamı…
Temel ERP-Onun ortaya koyan Teknoloji
En basit anlamda, kurumsal kaynak planlamasý (ERP) sistemleri þirketleri gibi stok kontrolü gibi imalat sanayii ürünleri ile ilgili iþ süreçleri, sipariþ alma, muhasebe, ve çok daha fazlasý yönetmek ve analiz yardýmcý olmak için tasarlanmýþ interaktif ortamlar oluþturun.

yuksek teknoloji bile enleri icin mu teri ili kileri yonetimi paketi  Temel ERP-Onun ortaya koyan Teknoloji Temel ERP-Onun ortaya koyan Teknoloji P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ Un progiciel de gestion intégré (PGI, en turc ERP akma Kurumsal Kaynak Planlamasý ) n est en fait que le basit Agregat d uygulamalarý logicielles qui automatisent les différentes fonksiyonlar de gestion que l on retrouve au sein d une entreprise, comme par exemple la Comptabilité, les mali et les kaynaklarýn bulunduðu humaines. Dans le kadro d une entreprise Devamı…
Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Sosyal Aðlar Gücü uygulanmasý
Müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) hýzla müþteri yönetimi modelinden müþteri kazanýmý birine deðiþiyor. Sosyal aðlar, podcast, bloglar ve wiki müþterilerine savunucularý haline saðlayan deðil, sadece onlar geleneksel CRM sürecinde olan hedefler. Vardýr Ayný teknikleri de CRM profesyoneller için bir zengin içerikli, sosyal medya ortamý oluþturmak için CRM sektöründe kendi içinde kullanýlmaktadýr. Bu köklü deðiþiklikler hem iþletmeler ve CRM profesyonellere ne anlama geldiðini öðrenin, araþtýrma Wayne Thompson TEC müdürü olarak Paul Greenberg ve BPT Ortaklarý, önde gelen CRM danýþmanlýk þirketi Bruce Culbert ile oturur.

yuksek teknoloji bile enleri icin mu teri ili kileri yonetimi paketi   araçlar aslýnda bazý oldukça yüksek kaliteli ve kesinlikle ilginç þeyler üretmek için bu kadar kolay kullanýlabilir olduðu için vardýr. Ama kullanýcý tarafýndan oluþturulan içerik için anahtar deðeri paylaþýlacak kabiliyeti, açýkça myCRMcareer yapabileceði bir þey olduðunu. Söyleyecek deðerli bir þey olan her bir kiþi, baþkasýna demek istiyor: Ne demek bu. Onlar tarihsel oldu çok daha demokratik bir þekilde, onlarý gerçekten onlar ne üzerinde biraz daha fazla Devamı…
B2B Fiyat Yönetimi ve Optimizasyonu Saðlayýcý Out Speaks
Son birkaç yýldýr bir aþýrý hýzda büyüyen ek olarak, Vendavo son fiyat ve marj yönetimi kendi takýmý yuvarlanýr oldu. Yarýþma gerçekten dikkat etmelidir ise pazar, dikkate almak gerekir.

yuksek teknoloji bile enleri icin mu teri ili kileri yonetimi paketi   müþterilerine gibi Dell gibi yüksek teknoloji þirketleri ve Lenovo dahil ve Sylvania ve bu Dow ve DuPont gibi kimya þirketleri. Olmayan SAP ERP hesaplarý bir dizi çok- Emerson , Michelin bulunabilir ve Qualcomm -tüm Oracle üzerinde çalýþan veya diðer non-SAP uygulamalarý. Fonksiyonel Ufuklar geniþletilmesi Bu açýlýmlar daha Muhtemelen daha da önemli bazý müþteriler artýk bu alanlarda odaklanmak fýrsatlar satýcý rekabetçi yapmak gerekir Vendavo en yeni eklenen segmentasyon, Devamı…
Taktik Ýnsan Kaynaklarý Stratejik Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi içine Geliþtiriyor
Geleneksel olarak maddi duran varlýklarýn daha iyi kullanmak için otomasyon teknolojilerine yatýrým aksine, iþletmelerin insan sermayesi optimize yatýrým baþladý. Insan sermayesi yönetimi, ya da yetenek yönetimi, kurumsal iþ gücü edinimi, yönetimi ve optimizasyonu odaklanarak uygulamalarý insan kaynaklarý bir dizi.

yuksek teknoloji bile enleri icin mu teri ili kileri yonetimi paketi  resim büyük olasýlýkla, daha yüksek ciro anlamýna gelecektir . Bu nedenle, olarak, örnek çalýþanlar (ve kurumsal gerçekten özel hissediyorum) daha sýk ödüllendirilir böylece, performans yönetimi ve tazminat (ne olursa olsun ekonomik ortamýn) arasýnda çok sýký entegrasyonu için gerçek bir ihtiyaç vardýr demode, battaniye-düzenlenmiþ, geniþ kapsamlý yönetim kurulu yýllýk olarak (genellikle sýradanlýk üretir) karþý çýktý. iþgücü analiz ve stratejik þirketin insan Devamı…
Bu gerektirir Ne A Crash Course ve Neden Kullanýlýr: Ýþ Süreçleri Yönetimi
Ýþ süreçleri yönetimi (BPM) ayný zamanda hýzlý bir þekilde deðiþtirmek imha veya süreçleri oluþturabilirsiniz þekilde mevcut kurumsal uygulamalar, Web hizmetleri ve insanlar entegre vardýr. Bu kadar geleneksel kurumsal uygulama entegrasyonu (EAI) en dýþýdýr.

yuksek teknoloji bile enleri icin mu teri ili kileri yonetimi paketi  gelmiþtir cevap çeviklik daha yüksek bir düzeyde gerekir. Sonuç olarak, kullanýcý kuruluþlar þimdi hala farklý uygulamalar, veri pazarlarý, operasyonel veri depolarý ve veri ambarlarý saklanýr geliþmiþ veri, yüzme vardýr. Þirketler bile müþteri özellikleri ve davranýþlarý (Neden CRM ve Analytics Kendinden Baðlý musunuz görüyor musun? ) içgörü kazanma umutlarý ile bu daðýnýk veri için geliþmiþ analitik araçlarý eklenmiþ. Bu çabalara raðmen, birçok þirket hala Devamı…
Proje Yaþam Döngüsü Yönetimi Uzun Vadeli Deðer birbirinin; Mülkiyet Fuss Toplam Maliyet unut
Ürün geliþtirme yaþam döngüsü ve özellikle yeni ürün tasarýmý ve baþlangýç ​​niteliði ve özellikleri anlamak, somut maliyet tasarrufu gerçekleþtirmek ve bir ürün yaþam döngüsü yönetimi sisteminin toplam sahip olma maliyetini karþýlayacak yardýmcý olabilir.

yuksek teknoloji bile enleri icin mu teri ili kileri yonetimi paketi  beklentilerini aþan ve çýtayý yüksek ayarlanmýþ vardýr. Compaq CEO su son PLM baþka bir iþ uygulamasý daha saf ROI sunduðu þeklindeki sözleri kaydedildi. Peki deðer geliyor? Öznel gelir artýþý ve objektif maliyet düþürme çoðu yalan yeni ürün tasarým yeniliði Geliþtirilmiþ        Birden fazla ürün tasarýmý ve geliþtirme yerleri genelinde Koordinasyon    Geliþtirilmiþ tasarým kaliteli tasarým maliyetini azaltýrken          zaman-to-market çevrim Devamı…
Finansal Hizmetlere Uygulanacak Ýþ Süreçleri Yönetimi Nasýl mý?
Ýþ süreçleri yönetimi (BPM) finansal hizmetler þirketleri iç süreçlerini yönetmek ve verimliliðini ve doðruluðunu artýrmak için olanak saðlar. Özellikle Kuruluþlar, Sarbanes-Oxley ile anlaþma, uyum saðlamak için BPM odaklanmalýdýr ve hata ve risk en aza indirmek için olanlar.

yuksek teknoloji bile enleri icin mu teri ili kileri yonetimi paketi  Iþ süreci yönetimi,BPM,finansal hizmetler sektöründe,Sarbanes-Oxley Yasasý,SOX,uyum,sektöre özel BPM çözümleri,BPM bileþenleri Devamı…
Süreç PLM Satýcý Sequencia Portföy Yönetimi ekler
Sequencia executive suit içine çözüm etkisini lider, portföy yönetimi ile Süreç Ürün Yaþam Döngüsü Yönetimi (PLM) sunan uzanýr.

yuksek teknoloji bile enleri icin mu teri ili kileri yonetimi paketi  Süreç PLM Satýcý Sequencia Portföy Yönetimi ekler Süreç PLM Satýcý Sequencia Portföy Yönetimi ekler Olin Thompson - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti Sequencia ( www.sequencia.com ), Prosight ( www.prosight ile iþbirliði içinde. com ), portföy yönetimi ilavesi ile iþlem PLM çözümü geniþletmiþtir. Portföy Yönetimi kurumsal uygulama ve bu yönetici düzeyde PLM görünürlüðünü arttýrýr. Pazar Etki Sequencia çok geniþ bir ürün geliþtiriyor. Bu duyuru ile,, Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V W Y Z Others